roger-yip-1000322-jpg

Havana

roger-yip-1000415b-jpg

Toronto

rogeryip-9814-jpg

NYC

roger-yip-l1004390-jpg

Havana

roger-yip-0507-jpg

Prague

0049_647_j7c2612-jpg

Paris

0053_169turkey-jpg

Istanbul

0054_470turkey2-jpg

Istanbul

0055_595spain-jpg

Barcelona

0057_476_j7c8770b-jpg

Paris

0059_725rogeryip-1020664-jpg

NYC

0060_972rogeryip-8291-jpg

Havana

0063_849rogeryip-9880-jpg

NYC

roger-yip-1-47-jpg

Prague

roger-yip-l1004432-jpg

Havana

roger-yip-1005124-jpg

San Francisco

roger-yip-1003361-jpg

New Jersey

roger-yip-1002282-jpg

Bangkok

roger-yip-1001439-jpg

Hong Kong

roger-yip-1-jpg

Coppenhagen

roger-yip-1002340-jpg

Bangkok

roger-yip-0566-jpg

Prague

roger-yip-1000134-jpg

Havana